موزه وموزه داری در ایران(چاپ سوم)

 

 

 

عنوان : موزه وموزه داری در ایران(چاپ سوم)

پدیدآورنده : ندا رسولی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1397

 

برای تهیه کتاب‌ها به لینک‌های زیر مراجعه کنید. 

تاریخ شفاهی - اسناد - آرشیو 

نامه روزگار (چاپ چهارم)

 

 

عنوان : نامه روزگار(مصاحبه تاریخ شفاهی با نصرت الله خازنی) چاپ چهارم

پدیدآورنده : شفیقه نیک نفس

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1398

مدیریت اسناد الکترونیکی،جلد دوم،(چاپ دوم)

 

 

عنوان : مدیریت اسناد الکترونیکی، مجموعه مقالات دومین

همایش ملی آرشیوی (آرشیو برای همه)

موضوع : آرشیو - ایران - مدیریت - کنگره‌ها

پدیدآورنده : ندا رسولی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1394

مدیریت اسناد الکترونیکی (مجموعه مقاله‌ها)

 

 

 عنوان : مدیریت اسناد الکترونیکی مجموعه مقاله‌های نخستین همایش ملی آرشیوی

( آرشیو برای همه)

موضوع : آرشیو - مدیریت - کنگره‌ها

پدیدآورنده : غلامرضا عزیزی

ناشر :  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1394

مدیریت آرشیو و اسناد،جلد اول

 

عنوان : مدیریت آرشیو و اسناد،جلد اول

پدیدآورنده : ندا رسولی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1394

گزیده مقالات همایش شورای جهانی آرشیو

 

 

عنوان : گزیده مقالات همایش شورای جهانی آرشیو(ایکا)2012

پدیدآورنده : غلامرضا عزیزی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1394

کد گذاری اسناد آرشیوی

 

عنوان : کد گذاری اسناد آرشیوی

موضوع : تنظیم و توصیف آرشیوی 

پدیدآورنده : عزیزی و شریف آبادی

ناشر :  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1394

کاغذهای اسلامی

 

عنوان : کاغذهای اسلامی(بررسی یکی از صنایع باستانی)

ویراست دوم

موضوع : نسخه‌شناسی 

پدیدآورنده : هلن لاودی- ترجمه : زهرا ضرغامی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1398

فرادادهای مدیریت سوابق

 

عنوان:  فرادادهای مدیریت سوابق براساس مجموعه استاندارد های 9955

موضوع : استانداردها و رهنمودها

پدیدآورنده : ضرغامی- عزیزی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1398

 

شیوه نامه دانشنامه سندشناسی

 

عنوان : شیوه نامه دانشنامه سندشناسی

موضوع : شیوه ‌نامه‌ها

پدیدآورنده : حوریه سعیدی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1395

روابط ایران و یونسکو

 

عنوان : روابط ایران و یونسکو (1387-1357 .ش-جلد سوم)

پدیدآورنده : مهشید لطیفی نیا

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1392

روزگار بی‌قراری

 

عنوان : روزگار بی‌قراری (چاپ دوم) مازندران و گرگان در اشغال ارتش سرخ 1325-1320

موضوع : جنگ جهانی دوم، ۱۹۳۹-۱۹۴۵م.  ایران - نبرد‌ها و ارتش سرخ روسیه شوروی

پدیدآورنده : مصطفی نوری

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1394

ستاره فروزان

 

عنوان : ستاره فروزان (مصاحبه تاریخ شفاهی با نوش آفرین انصاری)چاپ دوم

موضوع : تاریخ شفاهی 

پدیدآورنده : پیمانه صالحی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی

سال انتشار : 1398

شواری جهانی آرشیو

 

عنوان : شواری جهانی آرشیو شاخه جنوب وغرب آسیا(سوار بیکا)

موضوع : به مناسبت برگزاری نشست سواربیکا ۲۰۰۹ در تهران

پدیدآورنده : غلامرضا عزیزی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1397

ذخیره سازی سوابق بر مبنای استاندارد

 

عنوان : ذخیره سازی سوابق بر مبنای استاندارد(رهنمودهای آرشیو ملی استرالیا)

موضوع : استانداردها

پدیدآورنده : غلامرضا عزیزی

ناشر :  سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1396

جنگ جهانی دوم در ایران

 


عنوان : جنگ جهانی دوم در ایران(جلددوم )

موضوع : مطالعات تاریخی( مجموعه مقالات همایش ایران و جنگ جهانی دوم )

پدیدآورنده : مطلب مطلبی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1395

جنگ جهانی دوم در ایران

 

عنوان:جنگ جهانی دوم در ایران (جلد اول )

موضوع : مطالعات تاریخی ( مجموعه مقالات همایش ایران و جنگ جهانی دوم)

پدیدآورنده : مطلب مطلبی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار :1395 

حفاظت از سوابق در برابر آتش سوزی بر مبنای استانداردها

 

عنوان : حفاظت از سوابق در برابر آتش سوزی بر مبنای استانداردها

موضوع : شیوه هامه ها

پدیدآورنده : غلامرضا عزیزی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1396

تاریخ مطبوعات حقوقی در ایران

 

عنوان : تاریخ مطبوعات حقوقی در ایران(از ابتدا تاپایان سال 1392هجری شمسی)

موضوع : ماخذشناسی

پدیدآورنده : رامین رسول اف

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1394

تاریخ فرهنگ کاشان

 


عنوان : تاریخ فرهنگ کاشان (از تاسیس اداره معارف تا 1357 ش)

موضوع : پژوهش‌های تاریخی

پدیدآورنده : سید محمود سادات بیدگلی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1395

تاریخ شفاهی توسعه خوزستان

 

عنوان : تاریخ شفاهی توسعه خوزستان(خاطرات احمد آل یاسین)چاپ سوم

موضوع : تاریخ شفاهی 

پدیدآورنده : رویا محمدلو

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1398

آشنایی با آرشیو های ملی در جهان

 

عنوان : آشنایی با آرشیو های ملی در جهان

پدیدآورنده : صدیقه احمدی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1393

آرشیو و آرشیوداری

 

عنوان : آرشیو و آرشیوداری

پدیدآورنده : غلامرضا عزیزی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار :1393   

بررسی آرایه های اسناد

 

عنوان : بررسی آرایه های اسناد(براساس فرامین و احکام دوره قاجار)چاپ سوم

پدیدآورنده : ندا رسولی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1398

ایلات کرمانشاهان

 

عنوان : ایلات کرمانشاهان و نقش آنها در قشون ایران عصر قاجار

موضوع : ‌پژوهش های تاریخی

پدیدآورنده : مطلب مطلبی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1395

الزامات الگو برای سامانه‌های پیشینه

 

عنوان : الزامات الگو برای سامانه‌های پیشینه(استاندارد مورک2010)

پدیدآورنده : ترجمه محمد ایرانشاهی

ناشر : سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سال انتشار : 1396