شماره جاری فصلنامه : شماره 8 - پاییز و زمستان 1397

عنوان مقاله پدیدآور مقاله
تاریخ شفاهی کاربردی مرادی نیا، محمد جواد دریافت

تاریخ شفاهی و مطالعات شهری در راستای تولید دورنمائی از

دگرگونی زندگی اجتماعی در خلال تحولات شهری

مسعودی نژاد، رضا دریافت
مؤلفه های مؤثر بر تاریخ نگاری شفاهی در تاریخ معاصر حسن آبادی ، ابوالفضل دریافت
تاریخ از پائین، تاریخ زندگی روزمره و تاریخ خُرد

اندرو. آی. پورت، ترجمه

سیده فاطمه یاحسینی

دریافت
تاریخ شفاهی در تاریخ نگاری تهامی، مرتضی دریافت
تاریخ شفاهی در برنامه های مستند صوتی و تصویری (فیلم)

چارلز هاردی و پاملا دین،

ترجمه فرحناز اسماعی لبیگی

دریافت
فعالیت های سیاسی انجمن پیروان قرآن در مشهد نظرزاده، محمد دریافت
سنت شفاهی در آرای مورخان

جان(یان) وانسینا، ترجمه فرهاد

نام برادرشاد، محمود رحیم زاده

دریافت

تاریخ شفاهی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

( 1313 - ۱۳۴۳ش)

صالحی، پیمانه دریافت
نقد و بررسی کتاب «سنت شفاهی به مثابه تاریخ » عزیزی، حشمت اله دریافت

معرفی و بررسی كتاب «د ل سپرده به کودکان،

مصاحبه تاریخ شفاهی با ثریا قزل ایاغ »

حافظیان رضوی، کاظم دریافت

نقد و بررسی کتاب «خاطره نویسی و جایگاه آن

در تاریخ نگاری عصر قاجار »

شمشیرگرها، محبوبه دریافت

معرفی و بررسی كتاب «فانوس تابان، مصاحبه

تاریخ شفاهی با ژاله آموزگار یگانه »

محمدلو، رویا دریافت

گزارش نشست ضرورت تدوین تاریخ شفاهی هنر

فرش ایران

جواهردهی، مسیح دریافت

تاریخ شفاهی آموزش فلسفه در ایران(3)گفت وگو با

سیدیحیی یثربی و دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

مصاحبه و تدوین: فاطمه نورائی نژاد دریافت

دو رکن بقای کشور ما زبان فارسی و تاریخ ایران

است: مصاحبه با زنده یاد، دکتر محمدامین ریاحی خویی

مصاحبه و تدوین: پیمانه صالحی دریافت
 

 

 

 

صفحه اصلی


شماره های پیشین


معرفی فصلنامه


صفحه حقوقی


معرفی پژوهشکده اسناد


تماس با ما