از متخصص اسناد بپرسيد
صفحه هاي مرتبط
 
پربازديدهاي امروز
 
 
آمار
 
در روز ۱
در ماه ۱۲
كل ۸۳۸۲۵
به روز رساني ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
كتاب هاي منتشر شده توسط پژوهشكده اسناد

انجام تحقيقات اسنادي و آرشيوي، نمود اصلي فعاليت‌هاي پژوهشكدة اسناد در ساليان گذشته است و سازمان اسناد ملي ايران (سابق) و سازمان اسناد و كتابخانة ملي ايران در طي اين دوران بنا به سياست‌هاي سازماني هر كدام به نحوي، سهم پژوهشكده را در تدوين آثار نشان دادند. به هر روي در شناسنامة برخي آثار منتشر شده‌اي كه در پژوهشكدة اسناد به انجام رسيده است، نام پژوهشكده نيامده و يا در هنگام انتشار، تنها از لوگوي آن استفاده شده است.

در سال 1372 از بين 6 عنوان كتاب منتشر شده توسط سازمان، در شناسنامة كتاب گزارشهاي اوضاع سياسي، اجتماعي ولايات عصر ناصري (۱۳۰۷ ه. ق). نام پژوهشكدة اسناد آمد. در دو كتاب منتشر شده در سال 1373 نامي از پژوهشكده به ميان نيامده است. در واقع فعاليت پژوهشكده در زمينة تدوين كتاب از سال 1374 خود را نشان داد به نحوي كه در شناسنامة كتاب‌هاي منتشر شده، نام پژوهشكدة اسناد آمده است. روندي كه تا سال1380 ادامه و پس از آن كاهش يافت. اشتباه انساني نيز در اين امر بي تأثير نبوده است براي مثال در پنج اثر منتشره در سال 1389 نام پژوهشكده اسناد از قلم افتاد.

 

فهرست كتاب ها